Analisi tissutale proteomica della tasca parodontale. Uno studio pilota Periodontal pocket tissue analysis using proteome. A pilot study