Stability Analysis of Takagi--Sugeno Fuzzy Systems by Lyapunov Method