The Al-1% Si/TiN/Ti interconnection scheme: electromigration and reliability extrapolation