Fibromyalgia and temporomandibular disorder: Comorbility or the same disease?