A case of pneumatosis cystoides intestinalis mimicking familial adenomatous polyposis.