The Silurian of the Foreland Zone (southwestern Sardinia)