The photodynamic effect of 5-(4-hydroxy-1-butinyl)-2,2’-bithienyl on dermatophytes