Apolipoprotein synthesis in nonalcoholic steatohepatitis