Giant elephantiasis neuromatosa in the setting of neurofibromatosis type 1: A case report