An unusual case of giant benign metastasizing leiomyoma mimicking solitary fibrous tumor of the pleura